• Goat shepherdess (Djibouti)
  • series
  • portfolio